دیدار اعضای هیئت مدیره شرکت دانش بنیان توسعه ایمن الکترونیک باختران با ریس سازمان صنعت معدن و تجارت استان ادربایجان غربی

دیدار اعضای هیئت مدیره شرکت دانش بنیان توسعه ایمن الکترونیک باختران با ریس سازمان صنعت معدن و تجارت استان ادربایجان غربی

21 آبان1397
دیدار اعضای هیئت مدیره شرکت دانش بنیان توسعه ایمن الکترونیک باختران با ریس سازمان صنعت معدن و تجارت استان ادربایجان غربی

دیدار اعضای هیئت مدیره شرکت دانش بنیان توسعه ایمن الکترونیک باختران با ریس سازمان صنعت معدن و تجارت استان ادربایجان غربی

نظرات
4.7 /5 20 5 1
ارسال نظر