دیدار اعضای هیئت مدیره شرکت دانش بنیان توسعه ایمن الکترونیک باختران با مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان

دیدار اعضای هیئت مدیره شرکت دانش بنیان توسعه ایمن الکترونیک باختران با مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان

21 آبان1397
دیدار اعضای هیئت مدیره شرکت دانش بنیان توسعه ایمن الکترونیک باختران با مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان

دیدار اعضای هیئت مدیره شرکت دانش بنیان توسعه ایمن الکترونیک باختران با مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر