رضایت نامه بیمارستان ولیعصر تبریز

اعلام رضایت بیمارستان ولیعصر تبریز از صحت عملکرد دستگاه بی خطر ساز زباله های عفونی و و خدمات پس از فروش شرکت