رضایت نامه بیمارستان امام خمینی مهاباد

 رضایت نامه بیمارستان امام خمینی مهاباد از دستگاه تصفیه هوا