رضایت نامه واکسن سازی و سرم سازی رازی مرند از دستگاه تصفیه به روش پلاسما