رضایت نامه مرکز آموزشی و درمانی طالقانی

اعلام رضایت بیمارستان طالقانی تبریز از عملکرد شرکت و کیفیت دستگاه بی خطر ساز زباله های عفونی